شتاب در حمایت‌ از توسعه فناوری‌های کاکتوس اپونتیا

شتاب در حمایت‌ از توسعه فناوری‌های کاکتوس اپونتیا
کاکتوس اپونتیا به علت منبع مناسب برای علوفه دام، تثبیت خاک و مصارف صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد.
منبع خبر : iribnews.ir