بازسازی قنات بیاضه خور و بیابانک

بازسازی قنات بیاضه خور و بیابانک
قنات بیاضه که در سیل ویرانگر اردیبهشت، بسته شده بود، با یک کار سخت در حال بازسازی است.
منبع خبر : iribnews.ir