کمیسیون اصل نود پیگیر مصوبه افزایش ظرفیت دندانپزشکی

کمیسیون اصل نود پیگیر مصوبه افزایش ظرفیت دندانپزشکی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اجرای مصوبه افزایش ظرفیت دندانپزشکی، نیازمند نظارت جدی و موثر مجلس است.
منبع خبر : iribnews.ir