بررسی چگونگی تسهیل اعلام و پرداخت مالیات اصناف

بررسی چگونگی تسهیل اعلام و پرداخت مالیات اصناف
­ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی را در زمینه اعلام و پرداخت مالیات اصناف بررسی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir