تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت
تعداد شهرهای قرمز کرونایی کشور همچنان رو به افزایش است.
منبع خبر : mehrnews.com