ضمانت اجرای برجام خودمان هستیم

ضمانت اجرای برجام خودمان هستیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ضمانت اجرای برجام خودمان هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir