تکذیب شایعه فوت آیت الله علاقه بند یزدی

تکذیب شایعه فوت آیت الله علاقه بند یزدی
شایعه، فوت آیت الله سید علی محمد مدرس علاقه بندیزدی، از روحانیان یزدی تکذیب شد.
منبع خبر : yjc.ir