تاکید رئیسی بر تکمیل سریع تر زیر ساخت های دولت هوشمند

تاکید رئیسی بر تکمیل سریع تر زیر ساخت های دولت هوشمند
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بر فعال‌سازی سامانه‌های یکپارچه الکترونیک در راستای تحقق «دولت هوشمند» تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir