اوقات شرعی شانزدهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم شهریور ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، شانزدهم شهریور ماه، دهم صفر، هفتم سپتامبر است
منبع خبر : iribnews.ir