اوقات شرعی سیزدهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی سیزدهم شهریور ماه در سمنان
امروز یکشنبه، سیزدهم شهریور ماه، هفتم صفر، چهارم سپتامبر است
منبع خبر : iribnews.ir