قانون رتبه بندی معلمان پس از تصویب آیین نامه اجرا می شود

قانون رتبه بندی معلمان پس از تصویب آیین نامه اجرا می شود
سخنگوی دولت درباره اینکه قانون رتبه بندی معلمان کی و چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: طبیعتاً این قانون هم مشابه سایر قوانین پس از این که فرایندش نهایی و ابلاغ شود به دولت، دولت وظایف قانونی خود را مطابقِ قانون عمل خواهد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir