اوقات شرعی بیست و ششم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و ششم دی ماه در سمنان
امروز یک شنبه، بیست و ششم دی ماه، سیزدهم جمادی الثانی، شانزدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir