راه اندازي و تزريق گاز به صدها ماشين سانتريفيوژ

راه اندازي و تزريق گاز به صدها ماشين سانتريفيوژ
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت كه امروز دستور راه اندازي و تزريق گاز به صدها ماشين سانتريفيوژ از جمله ماشين هاي پيشرفته هادر راستاي اجراي قانون راهبردي صادر شده و اين موضوع قبلا به اطلاع آژانس رسيده است.
منبع خبر : iribnews.ir