۲۵۰ اثر به جشنواره «آیین سخن» ارسال شد

۲۵۰ اثر به جشنواره «آیین سخن» ارسال شد
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا در راستای نگهبانی، توسعه و ترویج زبان فارسی برای برگزاری جشنواره «آیین سخن» اقدام کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir