به نوزاد حیوانات دست نزنیم!

به نوزاد حیوانات دست نزنیم!
بهار فصل زادآوری گونه های مختلف جانوری است.هنگام طبیعت گردی از دست زدن به نوزاد حیوانات خودداری کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir